Hợp tác nghiên cứu

JSPS Core-to-Core Program 2014-2019

Chủ đề chương trình JSPS Core-to-Core Program: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization). Nhiều nhà khoa học từ bảy quốc gia của Thái Lan, Việt Nam, Lào, Đức, Indonesia, Anh Quốc ...

Xem chi tiết
ĐẶT HÀNG