Chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt

BIO-BL (Chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt)

Thành phần

  • Bacillus spp.                  ≥   107 CFU/g.
  • Azotobacter spp.           ≥   106 CFU/g.
  • Pseudomonas spp.       ≥   106 CFU/g.
  • Đạm amin                     ≥   3%
  • Đạm tổng                      ≥   25%
Xem chi tiết

BIO-KPN (Chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt)

Thành phần

  • Bacillus spp.                    ≥  108  CFU/g
  • Thiobacillus spp.             ≥  107  CFU/g
  • Streptomyces spp.          ≥  107  CFU/g
  • Azotobacter spp.             ≥  106  CFU/g
  • Pseudomonas spp.         ≥  106  CFU/g
Xem chi tiết
ĐẶT HÀNG