Dịch Vụ

Chuyển giao công nghệ

  1. Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ: than bùn, phân chuồng, phân trùn, mùn mía, vỏ cà phê, bã cà phê, bùn đáy ao nuôi tôm cá, bùn thải biogas, rác thải hữu cơ…
  2. Cung cấp giống để sản xuất phân bón hữu cơ từ các nguyên liệu kể trên
  3. Công nghệ sản xuất nước tương lên men ngắn ngày. Cung cấp giống nấm mốc Aspergillus oryzae và giống gây mùi cho các cơ sở sản xuất nước tương và tương đặc.
  4. Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp từ bã khoai mì
  5. Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp từ hèm rượu đế, nước thải sau chưng cất cồn thực phẩm, cồn công nghiệp
ĐẶT HÀNG